Výzva všem lidem,

kteří si ještě vzpomenou

na svobodu a lidská práva jako levicové ideály

 

Jsme lev­ičá­ci různých proudů, kteří se kvůli vyhro­cení globál­ního vývo­je na různých rov­inách spo­jili, aby společně bojo­vali za demokrat­ick­ou budouc­nost ve svo­bodě a míru a za udržení zák­lad­ních lid­ských práv pro všechny.

Sjed­notili jsme se ve skupině „Svo­bod­ná lev­ice“. Spo­ju­je nás odmítání pro­tidemokrat­ick­ých opatření, která se v Německu i ve světě uplatňu­jí ve jménu úda­jné ochrany před koronavirem.

Máme za to, že kap­i­tal­i­stické struk­tu­ry, nepřiměřeně autori­ta­tivní jed­nání vlád a lev­ice, která se omezu­je výlučně na iden­tit­ní a sym­bol­ick­ou poli­tiku, nemůžou nabíd­nout adekvát­ní odpově­di na globál­ní prob­lémy, které se v době koron­avi­rové pan­demie staly zřetel­ný­mi a hrozí masivním převratem.

 • Globál­ní růst hladových krizí (včet­ně Evropy)
 • Masivní nezdary při boji s chu­dobou, ničení společen­ského pokroku a globál­ního bla­hoby­tu, masová nezaměstnanost
 • Ničení společen­ských výdobytků, přede­vším na globál­ním Jihu, pokud jde o lid­ská prá­va, rovno­právnost, spravedl­nost mezi pohlavími
 • Masivní urychlování dig­i­tal­izace bez demokrat­ick­ého podílu a uvážení důsled­ků pro společnost, demokracii a lidi (např. společnost dvou tříd)
 • Nucená dig­i­tal­izace a ji doprováze­jící kon­tro­la a dohled
 • Telemedicín­ské zásobování z retorty, zavírání nemoc­nic i během pan­demie, péče o pacien­ty pomocí umělé inteligence, bez ohle­du na potře­by lidí
 • Růst autori­ta­tivního počínání vlád a vůd­cov­ského sty­lu; z toho plyne hrozící globál­ní trans­for­ma­ce demokracií v autoritářské postdemokracie
 • Další odbourávání zák­lad­ních lid­ských práv
 • Ničení sociál­ních zák­ladů, ničení infra­struk­tu­ry, společného vlast­nictví, autarkie. Pri­va­ti­zace důležité infra­struk­tu­ry do stále menších superkoncernů
 • Masivní kon­cen­trace médií, vliv dig­itál­ních kon­cernů na žurnalistiku
 • Kon­cen­trace bohat­ství; další masivní přerozdělování zdola nahoru
 • Závis­lost na velkých kon­cernech při zásobování
 • Masivní štěpení společnos­ti a zužování názorového koridoru
 • Hrozící urban­izace a nucené vylid­nění venko­va a s tím pekarizace v oblasti bydlení a života
 • Rizika válek a násil­ných povstání
 • Ničení vybo­jo­vaných etick­ých stan­dardů ve vědách. Přík­lad: celoživ­ot­ní boj Ruth Hub­bar­dové (první řád­né pro­fe­so­ry přírod­ních věd na Har­var­dově uni­verz­itě) za etické zásady v lid­ské genet­ice a ve vědách je mařen a překračován. Mís­to toho hrozí nový nárůst neet­ick­ých prak­tik jako nová eugeni­ka
 • Růst domácího násilí, znásil­nění, týrání, psy­chick­ých a duševních onemoc­nění kvůli lock­downu a zatížení opatření­mi. Mezi oběti patří i vel­mi mladí a vel­mi staří lidé a menšiny, již své utr­pení čas­to vůbec nemo­hou sdělit.
 • Ros­toucí eko­log­ické hrozby
 • Stoupa­jící diskrim­i­nace a poško­zování lidí s přiz­naným, nut­ným osvobozením od nošení roušky
 • Ničení umění, kul­tu­ry a svalení zátěže opatření přede­vším na soukromý sektor

Sez­nam by mohl být ještě dlouhý. Pro­to je tře­ba sil­né lev­ice, aby čelila aktuál­ní­mu vývo­ji a ros­toucím prob­lémům v důsled­ku pan­demick­ého dění a opatření.

Kdo je Svobodná levice?

Svo­bod­ná lev­ice se chce zasazo­vat o zřízení svo­bod­né a spravedlivé společnos­ti a odstranění vykořisťování lidí utlačo­va­tel­ským sys­témem a pevně se drží kla­sick­ého lev­i­cov­ého ideálu. Pro­tože se od něj mno­ho lev­i­cov­ých stran, orga­ni­za­cí a usku­pení téměř úplně vzdálilo a hra­je do karet vykořisťo­va­tel­ské­mu sys­té­mu, směřu­je naše kri­ti­ka i na ně. Zen­it je dávno překročen, obrat, který musí při­jít zdola, je nezbyt­ně nutný!

Zadalší odmítáme zkreslování a rám­cov­ání pojmů a definic, které se snaží zdiskred­i­to­vat jak­oukoli kri­tiku panu­jícího sys­té­mu, vlád, kon­cernů a mocen­ských elit jako „gen­uin­ně anti­semit­sk­ou“ (srov. výroky Anet­ty Kahanové) nebo „struk­turál­ně anti­semit­sk­ou“, „prav­i­cov­ou“, „syrová prohlášení“ a „kon­spir­ační“ apod. Tady vidíme do společen­ského a pol­i­tick­ého ohně přilé­vat olej zvláště velké části médií, které otravu­jí, pod­vazu­jí jakékoli demokrat­ické pro­cesy a pol­i­ticky a v rám­ci společnos­ti dále popo­hánějí štěpení a roztržky. Pojmy jako anti­semitismus nebo prav­i­cový tím navíc jsou okrádány o jakýkoli výz­nam, což pokřivu­je a zneškodňu­je porozumění společen­ské­mu prob­lé­mu skutečného anti­semitismu, a tím boji pro­ti prav­i­cov­ým a anti­semit­ským struk­turám a vzor­cům myšlení více škodí, než přispívá. 

Demokrat­ické hnutí odporu pro­ti koron­avi­rovým opatřením je jed­ním z největších hnutí „zdola“ od doby poválečného Němec­ka. Je zcela kon­form­ní s tradiční­mi hod­no­ta­mi a cíli eman­ci­pačních a lev­i­cov­ých hnutí před rokem 2020, jako demokra­cie zdola a sebeurčení, odhléd­nu­to od něk­terých pokusů o instru­men­tal­izaci a přešlapů. Nepři­pustíme, aby byla tato šance pro­marně­na a poz­i­tivní výdobytky min­ulých hnutí odporu a svo­body bez kri­tiky zmaře­ny reak­cionářsk­ou a autoritářsk­ou vládou!

Pro­tože velká část pol­i­tické lev­ice toto hnutí paušál­ně odsuzu­je, namís­to aby se kon­struk­tivně kon­fron­to­vala s její­mi obsahy, promeškává jedineč­nou his­torick­ou příleži­tost získat pozornost, nas­tolit esen­ciál­ní poža­davky na veře­jné bla­ho, rozvi­nout vize budoucího soužití a čelit vývo­ji k autoritářské­mu režimu. Z velké části zažíváme reak­ci mís­to akce. Převážně zůstává u reakce „pro­ti pravi­ci“ na jakékoli protesty zdola.

To je zra­da všech eman­ci­pačních a lev­i­cov­ých ideálů a záměrů a žene vposled­ku nové hnutí dopra­va (a tak tomu má zře­jmě podle úmys­lů imper­iál­ní pro­pa­gandy také být).

Výslovně odmítáme, aby byly lev­i­cové ideá­ly ode­vzdány takz­vané­mu stake­hold­er­ské­mu kap­i­tal­is­mu a s tím zneuži­ty a zne­hod­no­ce­ny pro naplnění kap­i­tal­i­stick­ých cílů, nikoli humán­ních ideálů. Ukázat ten­to rozdíl je pro nás naléhavým úkolem.

Svo­bod­ná lev­ice chce přivést k živ­o­tu široké, sjed­no­cené a jed­notlivé proudy pře­sahu­jící hnutí, orga­ni­zo­vat se decen­tral­i­zo­vaně a zdola, aby necha­la vzni­knout obnově eman­ci­pačního hnutí naplněné­mu pravou solidaritou. 

Masivní výzvy součas­nos­ti a budouc­nos­ti můžou být zvlád­nu­ty jen humán­ním způ­sobem a jen společně se vše­mi lid­mi. Pro­to potře­bu­jeme svo­bod­nou levi­ci, vyzbro­je­nou tradičním vzorem a vize­mi budouc­nos­ti, aby­chom těch­to cílů dosáhli.

Naše vize:

 1. Okamžité globál­ní obnovení všech zák­lad­ních lid­ských práv, jejich zachování i a zrov­na s ohle­dem na aktuál­ní vývoj v dig­i­tal­izaci, autom­a­ti­zaci a pos­tupu­jící výdobytky v biotechnologii
 2. Naprostá trans­par­ent­nost vlád, vedoucích insti­tucí a orga­ni­za­cí a jejich převe­dení pod demokrat­icko-společen­sk­ou kon­trolu, i soukro­mo­hospodářských mediál­ních struk­tur včet­ně inter­ne­tových kon­cernů a sociál­ních sítí
 3. Vědecko-inter­dis­ci­plinárně fun­dované přezk­oumání dění v sou­vis­losti s koron­avirem, obsáhlou analýzu prospěchu a škod, zjištění prof­itérů, ovlivňování (lob­bování ad.) a dalších věcí v pozadí, které se děly ve jménu a/nebo ve stínu korony
 4. Plné a férové odškod­nění a nad ně jdoucí pod­po­ra všech, kteří byli koron­avi­rový­mi opatření­mi postiženi. Dosavad­ní prof­itéři krize musí nést zod­pověd­nost za finanční a společen­ské násled­ky a uhra­dit je
 5. Pod­po­ra celospolečen­ské diskuse o tom, jak lze do budouc­na zabránit anti­demokrat­ick­ým top-down-opatřením
 6. Zák­lad­ní prá­va a infor­mační sebeurčení, prá­vo na ana­log­ický živ­ot, intim­i­tu vlast­ních myšlenek a jed­nání. Žád­né kon­cerny kon­trolo­vané pod­vádění ve sty­lu blockchain­ových identit
 7. Budování zdravot­ního sys­té­mu ve prospěch obec­ného bla­ha namís­to čistého udržení sys­té­mu, skutečná ochrana rizikových skupin, ochrana a léč­ba pro všech­ny, kteří je potře­bu­jí a chtějí. Žád­né nucené izo­lace, žád­né hospodářsky a záj­mově ori­en­to­vané postupy
 8. Zespolečenštění důležité infra­struk­tu­ry za účelem ochrany před pri­va­ti­za­cí a profitem
 9. Dobro­vol­né očkování: obsáh­lé objas­nění a kon­tro­la bezpečnos­ti nových tech­nologií na bázi gen­ové ter­apie (mRNA, Vek­tor), abso­lut­ní dobro­vol­nost bez sociál­ního nebo exis­tenčního tlaku a znevýhodňování. Za pří­pad­né škody způ­sobené očkováním musí výrobce nést násled­ky. Žád­né prá­vo na patent při finan­cov­ání z daní
 10. Pod­po­ra za sebe sama zod­pověd­ných, sebe sama urču­jících a svéprávných občanů namís­to „tit­ty­tain­men­tu“
 11. Zachování autarkních struk­tur pro svo­bod­nou společnost (přík­lad pří­jem v hotovosti)
 12. Rovné zacházení a plná prá­va pro lidi, kteří z naléhavých důvodů (lékařských, kvůli postižení apod.) nemo­hou nosit roušku; tady je naléhavě tře­ba jednat!
 13. Používání dig­i­tal­izace a nových tech­nologií k posilování svo­bod­nějších, nezávis­lých způ­sobů živ­ota a k pod­poře živé, pravé demokracie
Zveme Vás ke společnému boji 
za opravdu svobodnou a spravedlivou společnost. 
V tuto chvíli budujeme regionální skupiny,
které se na Vás těší! Připojte se! 
 
Jako levičáci nepokládáme za možné vyjednávat o následujících hodnotách a zásadách:
 • Všich­ni lidé mají ste­j­nou hod­no­tu a tatáž nez­cizitel­ná zák­lad­ní práva!
 • Odmítáme diskrim­i­naci kvůli půvo­du, barvě kůže, nábožen­ství, pohlaví, sex­uál­ní ori­entaci ad.!
 • Spo­ju­je nás cíl zřízení svo­bod­né, demokrat­ické a spravedlivé společnos­ti a odstranění vykořisťování člově­ka člověkem!

Ať žije svoboda a lidské právo!

 

Svo­bod­ná lev­ice 1. 1. 2021

 

více na telegramu

https://t.me/svobodna_levice